Discuter:Accueil

Un article de WikiHay.

Jump to: navigation, search

Hagop NALYAN - Patriarche - ( AŞIK NİHADİ )

image:Hagop Nalyan.jpg

De son vrai nom, Hagop Nalyan, Aşık Nihadi, est née en 1706 à Sıvas (Divriğ) et mort en 1764 à Constantinople. Il a été le 50ème Badriark des Arméniens de l’Arménie Occidentale. Il a été inhumé dans le cimetière Arménien de Pangaltı (Istanbul). En 1940, à la suite d’une expropriation, son cercueil a été transféré au cimetière arménien à Sişli (Istanbul). Le Badriark Nalyan a laissé derrière lui 23 œuvres, dont 9 imprimées et 14 manuscrits : « Zenk Hokevor » ( Arme spirituel), comprenant des histoires, poèmes et moralité spirituel, imprimé 5 fois entre 1757 et 1859.

Sous le pseudo Nihadî, il a écrit également des épopées et poèmes en turcs avec le script arménien qui ont été traduits par la suite par Toros Azadyan.

Il a réjouit de l’estime de la part des Sultans de l’Empire Ottoman. Voici un exemple de ses quelques gazel (Pièce de poésie classique dont les vers paires rimes entre eux et les vers impaires sont blanc).

-1- Gazel

Söylen ol hub-i zebanım lutfu ihsan eylesin,
Nevbahar irdi yine seyr-i gülüstan eylesin.

Mevsim-i zevk-i tarab eyyamıdır şimden geri,
Aşık-ı nalende-i mahzuni handan eylesin.

Bezm-i işrette içilsin o zevk-i peymaneler,
Aşk ehli aşk-ı derununu firuğan eylesin.

Kandedir gelsin sürahi durmasın kaşanede,
Saki cam alsın ele kakül peruşan eylesin.

Bağlasın suzile mutrip nağmeye mestaneler,
Tabi meyden sevkile çak-i giriban eylesin.

Kişver-i sabri harab etmekse kasd-i dilruba,
Ey Nihadi gamze-i hunhare ferman eylesin.


-2- Gazel

Düştü gönlüm dilbera ve nazeninin üstüne,
Salma zülfün ebri-veş ol mahcebinin üstüne.

Katre katre huyinher gören dildadeler,
Jale düşmüş sandılar ol vird-i rengin üstüne.

Hali ruhsarın senin tertib-i ala eyleyip,
San Habeş sultanıdır asker çeker Çin üstüne.

Tut-i afaki bütün cana cemalin pertevi,
Geldi hurşid-i felek hoş kıldı tahsin üstüne.

Ey Nihadi böyle bir hüsn-ü kemali nakşiden,
Hame-i kudretle nakşetmiş ol nakşın üstüne.


-3- Gazel

Zahida biz katrenin mestanesiyiz şüphesiz,
Sırr-ı aşkın şeminin pervanesiyiz şüphesiz,
Mevc-i bahr-ı aşkımız emr-i taaladır bizim,
Tekke-i ferhendenin merdanesiyiz şüphesiz.

Gönlümüz binari-i cismin padişahıdır bizim,
Aklımız sahra-yı aşkın barigahıdır bizim,
Kalbimiz ol mahzen-i sırr-ı ilahidir bizim,
Laceren biz kalb-i cevher hanesiyiz şüphesiz.

Ayrılıp bezm-i elestden almağa geldik karib,
Fikrimiz etdi perişan iş bu dehri dilfirib,
Gönlümüz bağı iremdir hulkumuzdur andelib
Andelibanız semen divanesiyiz şüphesiz.

Ta ki bu avaze-yi ahımla doldu şeş cihet,
Keşti-i dil bahr-i aşka uğradı bulmaz necat,
Ey Nihadi failatun failatun failat,
Meclis-i cahillerin biganesiyiz şüphesiz.


-4- Gazel

Ey senem bu lerze-i aşgın beni zat oynadır,
Nitekim bad-ı seba bir ki nebadat oynadır.

Nutka gelsin hame-i hülküm senin ey nazenin,
Levh-i dilde neçe enza-i kelimat oynadır.

Tab-ı hüsnün dide-i hurşide mat eyler senin,
Nitekim mevc-i feleg dünyaya mirat oynadır.

Kaşın üzre her gören cana cebinin sanmasın,
Ol Utarit’dir felek bezminde ki mat oynadır.

Künc-i hayretde hayalinle Nihadi bendeyi,
Neçe yıllardır ki satranc-ı felek mat oynadır.